Årets uppländska bok


2014-2015 års pris har tilldelats boken:


Nykterist med sinne för brännvin (av Claes Melin).
Läs mer om boken och författaren på unt.se.

Prisutdelningen ägde rum under Seminariet Uppland i forskningen den 25 november 2016.


2014 års pris tilldelades boken:

Fyra dagar i april: Påskkravallerna i Uppsala 1943 (av Magnus Alkarp).

De andra böckerna (utg. 2013) som hade noiminerats var:
 

  1. Andra boken om Gustaf (av Eva Emanuelsson och Göran Källgården).
  2. Den glömda konsumtionen: Auktionshandel i Sverige  under 1700- och 1800-talen (av Göran Ulväng, Sofia Murhem och Kristina Lilja).
  3. Boken om Ulva: 700 års kvarn- och industrihistoria (av Gösta Heljefors).

Priset utdelas på Seminariet Uppland i forskningen den 21 november 2014.
 

2013 års pris tilldelades boken:

Det medeltida Uppland. En arkeologisk guidebok (av Johan Anund och Linda Qviström).
Läs mer på
unt.se

Följande böcker (utg. 2012) hade nominerats:

  1. Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens  målare (av Helena Harnesk och Christer Hansson).
  2. Hagby socken under 1900-talet (utg. av Hagby hembygdsförening).
  3. Det medeltida Uppland. En arkeologisk guidebok (av Johan Anund och Linda Qviström).
  4. Dräkt, makt, kön. Dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar (av Pia Bengtsson Melin).
  5. Flerstämmigt. Inspiration och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen (av Gunnel Furuland mfl).
  6. En demokratisk samhällsbyggare under 150 år. Landstinget i Uppsala län (av Mats O Karlsson).
  7. Hargs bruk. Berättelser om Hargs bruk och dess ägare. Del 1. 1600- och 1700-tal (av Rose Marie Dietrichson).


Om Årets uppländska bok

Länsforskningsrådet för Uppsala län arbetar bl.a. på att stimulera forskning om länets historia. Rådet har därför sedan år 2010 utdelat ett pris vars syfte dels är att uppmärksamma den kultur- och lokalhistoria som produceras om länet/landskapet, dels dela ut en prissumma för ett förtjänstfullt utfört arbete inom området.

Länsforskningsrådets medlemmar äger rätt att nominera en publikation som uppfyller nedan redovisade kriterier liksom medlemsföreningar i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund men också fristående föreningar/sällskap som bedriver en verksamhet inriktad på att bevara kulturarvet. Även enskilda medlemmar i sådan förening äger rätt att nominera en publikation.

Avsikten är inte att tävla i kulturhistoria. Rådets avsikt är att på detta sätt stimulera och uppmärksamma föreningars och enskilda personers arbete med länets/landskapets kulturhistoria.

En jury utses av Rådets styrelse och arbetar i treårsperioder. Varje år väljer juryn ut en publikation bland de nominerade vilken utses till Årets uppländska bok.

Publikationen ska ha ett kultur- och lokalhistoriskt tema och behandla hela eller del av Uppland.

Bedömningskriterier
- innehållets allmänintresse
- inriktning mot såväl bredd som fördjupning
- presentation och läsbarhet
- utseende och utformning
- val av bilder och bildernas kvalitet
- berika bilden av Uppland genom att föra fram ny kunskap, omtolka kända förhållanden eller på annat sätt stimulera forskningen om landskapet.

Jury
Styrelseordföranden i Länsforskningsrådet
Landsantikvarien/Landsarkivarien
Enskild medlem i Länsforskningsrådet.

Priset utdelas i samband med seminariet Uppland i forskningen, som i regel äger rum i november månad.

Boken/förslaget skickas eller lämnas till:

Landsarkivet i Uppsala box 135, 751 04 Uppsala. För frågor kontakta Örjan Simonson eller Bo Danielsson, se kontaktuppgifter under Om oss (styrelse)!

Ange om du vill ha tillbaka den inlämnade boken. I annat fall utlottas på nästa årsmöte.