Årets uppländska bok

Nominera Årets uppländska bok 2022 (utgiven 2020-2021)!

Det finns möjlighet t.o.m. den 30 juni att inkomma med nomineringar till Årets uppländska bok 2022.
Priset utdelas under Seminariet Uppland i forskningen i november (datum är änni inte fastställt). Publikationen som nomineras ska vara utgiven under 2020 eller 2021 och ha ett kultur- och lokalhistoriskt tema och behandla hela eller del av Uppland, se mer nedan under Om Årets uppländska bok.

Förslag/nomineringar lämnas till Maria Berggren, maria.berggren@ub.uu.se

Det senast utdelade priset

Till Årets uppländska bok 2020 (utgiven 2018-2019) har utsetts:

Lars Lambert, Uppsala kring 1900: Staden och människorna i Alfred Dahlgrens bilder

Se uppgifter om boken i Libris

Priset utdelades vid Seminariet Uppland i forskningen den 20 november.

Följande författare och böcker var också nominerade:

Ingrid Pärletun, Lydia Wahlström, Historiska media
Kersti Kollberg och Björn Ullhagen, Jernets fångar
Kersti Kollberg och Björn Ullhagen, Söderfors
Kristina Ekero Eriksson, Gamla Uppsala
[Uppsalakvinnor berättar om] Frimodiga kvinnor fångade i tiden, en antologi utgiven av Uppsala
kvinnohistoriska förening
Carina Burman m.fl. , Tillsammans: Sällskapet Concordia i Uppsala 100 år
 

Om Årets uppländska bok

Länsforskningsrådet för Uppsala län arbetar bl.a. på att stimulera forskning om länets historia. Rådet har därför sedan år 2010 utdelat ett pris vars syfte dels är att uppmärksamma den kultur- och lokalhistoria som produceras om länet/landskapet, dels dela ut en prissumma för ett förtjänstfullt utfört arbete inom området.

Efter beslut på rådets årsmöte 2016 delas priset ut vartannat år till en bok som utgivits under de föregående två åren. Orsaken till det är främst att försäkra sig om att det finns ett bredare urval av böcker att välja mellan.

Länsforskningsrådets medlemmar äger rätt att nominera en publikation som uppfyller nedan redovisade kriterier liksom medlemsföreningar i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund men också fristående föreningar/sällskap som bedriver en verksamhet inriktad på att bevara kulturarvet. Även enskilda medlemmar i sådan förening äger rätt att nominera en publikation.

Avsikten är inte att tävla i kulturhistoria. Rådets avsikt är att på detta sätt stimulera och uppmärksamma föreningars och enskilda personers arbete med länets/landskapets kulturhistoria.

En jury utses av Rådets styrelse och arbetar i treårsperioder. Vartannat år väljer juryn ut en publikation bland de nominerade vilken utses till Årets uppländska bok.

Publikationen ska ha ett kultur- och lokalhistoriskt tema och behandla hela eller del av Uppland.

Bedömningskriterier
- innehållets allmänintresse
- inriktning mot såväl bredd som fördjupning
- presentation och läsbarhet
- utseende och utformning
- val av bilder och bildernas kvalitet
- berika bilden av Uppland genom att föra fram ny kunskap, omtolka kända förhållanden eller på annat sätt stimulera forskningen om landskapet.

Jury
Styrelseordföranden i Länsforskningsrådet (Maria Beggren)
Landsantikvarien/Landsarkivarien (Daniel Wetterskog)
Enskild medlem i Länsforskningsrådet (Ingegred Ström)

Priset utdelas i samband med seminariet Uppland i forskningen, som i regel äger rum i november månad.

Förslag skickas eller lämnas till:

Maria Berggren, e-post maria.berggren(snabel-a)ub.uu.se

2018 års pris

Nomineringstiden för Årets uppländska bok (utgiven) 2016-2017.
Priset tilldelades Barbro Björnemalm för boken Sparade ögonblick vid en prisceremoni den 23 november under Seminariet Uppland i forskningen på Upplandsmuseet.

Följande böcker hade nominerats:

Sparade ögonblick av Barbro Björnemalm
Strömsbergs bruk : mitt i tiden av Kersti Kollberg och Björn Ullhagen
Riktiga Elsie av Elsie Johansson
Alla tiders Uppsala av Lars Lambert och Helena Harnesk
Pionjärer inom Uppsala Renhållning av Ing-Marie Elg

2016 års pris

Priset för bok utgiven 2014-15 tilldelades:
Nykterist med sinne för brännvin (av Claes Melin).
Läs mer om boken och författaren på unt.se.

2014 års pris

Fyra dagar i april: Påskkravallerna i Uppsala 1943 (av Magnus Alkarp).
Läs mer på unt.se.

De andra böckerna (utg. 2013) som hade noiminerats var:

Andra boken om Gustaf (av Eva Emanuelsson och Göran Källgården).
Den glömda konsumtionen: Auktionshandel i Sverige  under 1700- och 1800-talen (av Göran Ulväng, Sofia Murhem och Kristina Lilja).
Boken om Ulva: 700 års kvarn- och industrihistoria (av Gösta Heljefors).

2013 års pris

Det medeltida Uppland. En arkeologisk guidebok (av Johan Anund och Linda Qviström).
Läs mer på unt.se

Följande böcker (utg. 2012) hade nominerats:

Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens  målare (av Helena Harnesk och Christer Hansson).
Hagby socken under 1900-talet (utg. av Hagby hembygdsförening).
Det medeltida Uppland. En arkeologisk guidebok (av Johan Anund och Linda Qviström).
Dräkt, makt, kön. Dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar (av Pia Bengtsson Melin).
Flerstämmigt. Inspiration och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen (av Gunnel Furuland mfl).
En demokratisk samhällsbyggare under 150 år. Landstinget i Uppsala län (av Mats O Karlsson).
Hargs bruk. Berättelser om Hargs bruk och dess ägare. Del 1. 1600- och 1700-tal (av Rose Marie Dietrichson)

2011 års pris

Upplands flora av Lena Jonsell

2010 års pris

Striden i Gestilren 1210 : varför? vad hände? och sen då? Red.: Ingegerd Troedsson; bitr. red. Sven Sandblom; medv. författare, bl.a. Lars-Otto Berg