Seminariet Uppland i forskningen

Fredagen den 24 november anordnades för elfte gången ett seminarium med uppländsk forskning i fokus. Syftet med seminarierna är att visa på vad det pågår för forskning idag på både universitet och i hembygds- och släktforskarföreningar, ge möjlighet för forskare från olika institutioner och föreningar att få kontakt.
 
Seminariet bestod av följande program:
 

 - Monika och Tomas Svenske, Hagby - Skräp eller Fynd. Om kyrkorglar i Uppland.
 - Barbro Bursell, Häggeby - Hundra år på Bodarna. Ett officersboställe i krig och fred.
 - Roland Johansson, Vänge - Kvarnbergs fajansfabrik.
 - Irene Matsson, Vende - Släktgården Svartbäcke från anno 1535.
 - Per Thunström, KSLA - Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionsperioden 1905-1930.
 - Andreas Hedberg, Uppsala - Det diktande bruket. Skönlitterära berättelser om vallonbruk i Uppland 1787-2012.                           

Deltagarna vid besöket i Morgongåva lyssnar intresserat till informationen om föremålsmagasinet.
 

2017
Genomförda aktiviteter

Medlemsträff
Onsdagen den 6 september kl 18-20


Vi träffade några forskare som arbetar med källmateriel från Uppland och som inlevelsefullt och engagerande berättade om forskning i stort och smått.

Alexander Engström, Adliga begravningar i Uppland på 1600-talet
Gudrun Andersson, Margareta Jöransdotter - barnamörderska
Rose-Marie Fiebranz, Vänge-Gustafsberg: Entreprenörer och arbetskraft vid en uppländsk fajansfabrik omkring 1765-1795
Jan Lindegren, Historieforskningen idag: Teman och trender

Lokal: 1-0062, Engelska parken, Thunbergsvägen 3A, Ingång C
 

Studiebesök på föremålsmagasinet i Morgongåva
Torsdagen den 6 april 2017 besökte Länsforskningsrådet Upplandsmuseets magasin i Morgongåva. Antikvarie Kerstin Åberg och avdelningschef Berit Schütz visade runt och berättade om samlingarna. Tyvärr var det få personer som hörsammat inbjudan, men de som deltog fick en mycket intressant och lärorik kväll.
 


Medlemsträff
Onsdagen den 8 februari 2017 kl. 17-19 genomfördes en träff på Ekonomisk-historiska institutionen med några forskare som arbetar med källmaterial från Uppland och som gärna pratar om forskning i stort och smått.

Deltagande forskare: 

Marja Erikson, Bönder och bouppteckningar i Torstuna härad under 1800-talet
 
Mats Morell, Ekonomisk historia och särskilt agrarhistoria
 
Göran Ulväng, Materiell kultur och förändring över tid genom bebyggelse, trädgårdar och möbler
 
Karin Ågren, Turism i Uppland – lokalhistoria i marknadsföring
 
Det bjöds även på kaffe/te och smörgås.

Deltagarna vid besöket i Morgongåva lyssnar intresserat till informationen om föremålsmagasinet.
 


Årsmötet
Länsforskningsrådets årsmöte 2017 ägde rum den 22 mars på Upplandsmuseet.
Föredragshållare var professor Göran Rydén, Institutet för Bostadsforskning, föreläsning om Uppländskt bruksarbete under 1700-talet.
 

2016

Seminariet Uppland i forskningen
Fredagen den 25 november anordnades för tionde gången ett seminarium med uppländsk forskning i fokus
I anslutning till seminariet utdelades priset Årets uppländska bok/skrif
t.
 

Program
 
9.00 Samling Landsarkivet, von Kraemers allé 19 i Uppsala.
Välkomnande av ordförande Örjan Simonson.

9.05 Göran Ulväng, Uppland i forskningen 10 år.

9.15 Håkan Liby, Upplandsmuseet: Mat, kläder och festseder. Perspektiv på uppländsk kulturhistoria.

10.15 Kaffepaus

10.45 Peo Österholm och Ewa Wernlid, om boken Harpan och järnet. Järnbrukens musik under 500 år.

11.30 Herman Bengtsson, Upplandsmuseet, om Uppsala domkyrka i nio volymer. Om ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Upplandsmuseet.

12.15 Lunch

13.15 Hans Andersson, om boken Rimbo 100 år.

14.00 Andreas Hedberg, Uppsala universitet, Det diktade bruket. Skönlitterära berättelser om vallonbruk i Uppland 1787-2012.

14.45 Kaffepaus

15.15 Avslutande diskussion samt utvärdering och framtid.

15.45 Utdelandet av priset Årets uppländska bok.Fyriskällan som lokalhistorisk resurs
Fyriskällan är ett lokalhistoriskt centrum som drivs av Stadsbiblioteket, Stadsarkivet och folkrörelsearkivet.
Arrangemanget ägde rum den 23 september i samarbete med Länsforskningsrådet. Det informerades om vad arkiven kan erbjuda hembygdsforskaren.

Visning av domkyrkan
Den 26/4 kl. 16.30 hade rådet bjudit in till en visning av Uppsala domkyrka med utgångspunkt i de forskningsresultat som framkommit under arbetet med verket Uppsala domkyrka (i 8 band) i skriftserien Sveriges kyrkor.
Visningen som leddes av Herman Bengtsson, antikvarie vid Upplandsmuseet och docent i konstvetenskap, blev mycket uppskattad
.

Länsforskningsrådets årsmöte ägde rum den 16 mars i Upplandsmuséets hörsal.

Föredragshållare var Krister Östlund, fil.dr i latin och anställd på Carolina Rediviva, som höll ett mycket intressant och uppskattat föredrag om Uppsala universitets äldre avhandlingar på latin. Han inledde med en allmän bakgrund till den äldre akademiska avhandlingstraditionen för att sedan - både översiktligt och med väl valda exempel - berätta om Uppsala universitets avhandlingar under perioden 1602-1855 med särskilt folkus på topografiska avhandlingar med anknytning till landskapet Uppland. Dessa är ofta mer omfattande än icke topografiska äldre avhandlingar, som genomsnittligt bara omfattar 22 sidor. En uppgift som verkade särskilt överraskande var att avhandlingar så långt fram i tiden som ca 1830 nästan uteslutande skrevs på latin.

2015
Seminariet Uppland i forskningen


Fredagen den 13 november 2015 anordnades för nionde gången ett seminarium med uppländsk forskning i fokus. Seminariet arrangerades tillsammans med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Seminariet kommer också fortsättningsvis att ske i samarbete med fornminnesföreningen.

Program

9.00 Samling Upplandsmuseet, Fyristorg 2, Uppsala. Välkomnande av Håkan Liby.

9.15 Giselher och Gunilla Naglitsch, om boken Steninge. Folk och miljöer.

10.00 Kaffepaus

10.30 Charlotte Borgerud, om sin masteruppsats Lika barn leka bäst? Professorerna vid Uppsala universitet och deras nätverksbyggande under sent 1600- och tidigt 1700-tal 

11.15 Jonas Pertoft, om boken Marielund. Sommardröm vid Uppsala.

12.00 Lunch

13.15 Jenny Grandin, om sin masteruppsats Soldater, giftermål och lokalsamhälle i det tidiga 1700-talets Sverige.

14.00 Rose-Marie Dietrichson, om sitt bokverk Hargs bruk – Berättelsen om Hargs bruk och dess ägare, del I, II och III.

14.45 Kaffepaus

15.15 Göran Ulväng, om hemsidan www.svenskaherrgardar.se med dess sökbara databas om herrgårdar i Sverige.

15.45 Avslutande diskussion samt utvärdering och framtid.

 
Länsforskningsrådets årsmöte
ägde rum den 24 mars i Hörsalen, Upplandsmuseet.

Föredragshållare var Mia Skott, doktorand i historia, som höll ett föredrag över ämnet Liv och arbete för kvinnliga konstnärliga hantverkare i Uppland under 1600- och 1700-talen.

Ett boklotteri anordnades.


2014
Seminariet Uppland i forskningen


Fredagen den 21 november anordnades för åttonde gången ett seminarium med uppländsk forskning i fokus. Där kunde man dels få kunskap om pågående forskning på både universitet och i hembygds- och släktforskarföreningar, dels få träffa forskare från olika institutioner och föreningar. Temat detta år var Genus, makt och egendom.

I anslutning till seminariet utdelades priset Årets uppländska bok, som tilldelades Magnus Alkarp föpr hans bok Påskkravallerna i Uppsala 1943.

Föreläsare på seminariet:

Mia Skott, Uppsala universitet. Genus, makt och egendom.
Manda Björling, Rasbo, om boken Strömsberg, historien om ett hus under 200
Pia Bengtsson, Upplandsmuseet, om boken Dräkt, makt och kön.
Dräktskick  och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar.
Cristina Prytz, Uppsala universitet, om avhandlingen Familjen i kronans
tjänst. Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal. 
Lennart Lenke, Bromma, om boken Gods och folk. Östra Ryds historia 1890-            1990.
Per Vikstrand, Institutet för språk och folkminnen, om boken Järnålderns  
bebyggelsenamn. Om bebyggelsenamnens uppkomst och ålder
i Mälarlandskapen.

Länsforskningsrådets 30-årsjubileum

Den 14 oktober 2014 firades Länsforskningsrådets 30-årsjubileum i Arkivecentrum. Författaren Carl-Göran Ekerwald höll ett uppskattat föredrag under rubriken Bildning och folkbildning. Tidigare styrelseledamöter mindes och reflekterade på temat Så tänkte vi och så blev det. Kvällen avslutades med middag.

Länsforskningsrådets årsmöte ägde rum den 31 mars 2014 i Hörsalen på Upplandsmuseet.             

Direkt efter årsmötet höll Pia Bengtsson Melin föredrag över ämnet                     
Dräkt, makt och kön. Dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkomålningar.
                                                                          
Mötet avslutades med boklotteri.

Länsforskningsrådet inbjöd till studiebesök på institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet

Professor Christina Fjellström och prefekt Ylva Mattsson Sydner berättade om ämnet, institutionen och forskningen samt visade lokalerna.

Christina Fjellström och Håkan Liby kåserade om julbordets rötter, riter och rätter.

Ca 20 personer hade hörsammat inbjudan och deltog i den mycket trevliga visningen av lokalerna samt lyssnade på Håkan Libys mycket informativa föredrag om julbordets traditioner. Efter rundvandring och föredrag var det dags att sätta sig till bords där det serverades en klassisk jultallrik. med svagdricka eller julmust.
Den diskussion som följde om olika rätters vara eller inte vara på julbordet lärde oss att den halländska rätten långkål är något som mycket väl kan införlivas även på det uppländska julbordet.


Uppland i forskningen - en mötesplats för alla som forskar om Uppland

Sedan år 2007 anordnar Länsforskningsrådet för Uppsala län seminariet Uppland i forskningen. Syftet med seminariet är att knyta samman alla de som forskar om Uppland eller har intresse för uppländsk historia, det vill säga akademiska forskare, hembygds- och släktforskare samt personal från museer och myndigheter.

Seminariet hålls en gång årligen och besöks varje gång av omkring 50 forskare och andra intresserade. Mellan fyra och sex forskare berättar om sin upplandsforskning och efter varje föredrag ges tillfälle till frågor och diskussioner. Mellan föredragen har deltagarna möjlighet att umgås. I anslutning till föreläsningssalen finns alltid bokbord uppställda där föreningar och enskilda säljer uppländsk litteratur.

Ansvariga för seminariet, tillika kontaktpersoner är:

Göran Ulväng, hembygdsforskare/forskare Uppsala universitet, Goran.ulvang(snabel-a)ekhist.uu.se

Mia Skott, doktorand i historia, Uppsala universitet, Mia.skott(snabel-a)hist.uu.se

Marie Ulväng


Program Uppland i forskningen 2007-2013

 7/12 2007 på Upplandsmuseet


1.Henrik Ågren, Gävle högskola, om sin forskning om Släktskap, social rörlighet och kontaktnät under 1600-talet.

2.Ingvar Eriksson, Rasbo, om boken Frötuna gods i Rasbo.

3.Ingegerd Troedsson, Grillby, om Att göra en hembygdsbok – några erfarenheter.

4.Sigge Ramqvist, Upplandsmuseet, om sin forskning om Uppländska byar och gods under medeltiden.

5.Pia Melin, Stockholms universitet, om sin forskning, Albertus Pictor i ny belysning.

6.Göran Källgården, Sigtuna, om sin forskning om Trögds domböcker under 1800-talet.


28/11 2008 på Landsarkivet

7.Annika Larsson, Stockholms universitet, om sin forskning om Riksväg Fjädrundaland.  

8.Lars Erik Karlsson, Rasbo, om sin forskning Inventering av gårdar i Rasbo.

9.Örjan Simonsson, Södertörns högskola, om boken: Herraväldet i helgedomen. Uppsala domkyrkas förvaltning cirka 1530-1860.

10.Karl Johan Eklund, Uppsala, om boken Sjöö slott – tradition och manifestation.


27/11 2009 på Upplandsmuseet

11.Kenth Hansson, Heby, om boken Bakom minnenas grind i Skattmansö.

12.Sofia Holmlund, Uppsala universitet, om avhandlingen Jorden vi ärvde. Arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska landsbygden 1810-1930.

13.Ingegerd Troedsson, Grillby, om boken Striden i Gestilren 1210. Varför? Vad hände? Och sen då?

14.Fredrik Thisner, Försvarshögskolan, om avhandlingen Militärstatens arvegods: Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark c:a 1720-1800.

15.Anna Tandre, Sveriges Lantbruksuniversitet, om avhandlingen  Grönsöö park och trädgård 1820-1925.


20/11 2010 på Landsarkivet

16.Berndt Tallerud, Uppsala, om boken Kolera. En farsots grymma framfart i Uppsala och på den uppländska landsbygden.

17.Lotta Gustafsson, Kungliga tekniska högskolan, om avhandlingen Medeltidskyrkan i Uppland. Restaurering och rumslig förnyelse under 1900-tale.t

18.Karin Ågren, Uppsala universitet, om avhandlingen Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet.

19.Jan Holmberg, Kungliga tekniska högskolan, om avhandlingen Orangerier. Orangerier vid vallonbruk i Uppland.

20.Olle Nilson, Heby, om boken Bläckhornets fånge.


18/11 2011 på Upplandsmuseet

21.Peter Johansson, Sveriges hembygdsförbund, Handfasta tips till hembygdsforskare som vill ge ut en bok.

22.Eva Emanuelsson, Boglösa, och Göran Källgården, Sigtuna om den historiska romanen Gustaf.

23.Göran Ulväng, Uppsala universitet, om Den glömda konsumtionen. Auktioner i Uppland under 1700- och 1800-talen.

24.Gunnar Larsson, Frösthult, om Marstallen - en ängsallmänning i Fjärdhundraland.

25.Göran Rydén, Uppsala universitet, om 1700-talets vallonbruk i ett globalt perspektiv.


16/11 2012 på Landsarkivet

26.Lena Beronius Jörpeland, Riksantikvarieämbetet:  Landskapande i Gamla Uppsala – om årets utgrävningar.

27.Johan Anund, Riksantikvarieämbetet, om boken Det medeltida Uppland

28.Kristina Berglund, Stockholm, om boken Soldattorp i Uppland

29.Olle  Nilson, Heby, om boken  Sala-Gävle tur och retur: Sala-Gysinge-Gävle järnväg, Enköping-Heby-Runhällens järnväg

30.Kerstin Lindberg, Torsvi, om boken Berättelser från Torsvi


15/11 2013 på Upplandsmuseet

31.Mia Skott, Uppsala universitet. Att förmedla historia.

32.Mats O Karlsson, Enköping, om boken En demokratisk samhällsbyggare under 150 år. Landstinget i Uppsala län.                   

33.Rolf Brunnberg, Hagby hembygdsförening, om boken Hagby socken under 1900-talet

34.Clas Tollin, Sveriges Lantbruksuniversitet, om boken Härnevi kyrka och socken

35.Annika Björklund, Riksarkivet, om sin avhandling Historical Urban Agriculture. Food Production and Access to Land in Swedish Towns before 1900.

36.Helena Harnesk, Uppsala, om sin bok Gusten Widerbäck – Uppsala och slättens målare

.