ÅRETS UPPLÄNDSKA BOK 2022

Lennart Engström, Maths Isacson och Bo Larsson för boken Arbete och gemenskap. Vardagsbilder från Uppsala 1985-1994


Motivering:
Arbete och gemenskap är en fängslande fotobok med bilder av Lennart Engström, och texter av Maths Isacson och Bo Larsson. Med utgångpunkt i ett rikt bildmaterial skildras Uppsala och Uppland i en tid som både är långt borta och nära. Vi möter människor i verksamhet — enskilt, men framför allt i samverkan och samspel med andra. Texten erbjuder en fördjupning och skapar en sammanhängande berättelse. I Arbete och gemenskap finns en tematisk bredd som imponerar. Här kan vi alla, var och en, känna igen vårt 1980- till 1990-tal, vårt Uppland och vårt Uppsala!
 

Om priset Årets uppländska bok

Länsforskningsrådet för Uppsala län arbetar bl.a. på att stimulera forskning om länets historia. Rådet har därför sedan år 2010 utdelat ett pris vars syfte dels är att uppmärksamma den kultur- och lokalhistoria som produceras om länet/landskapet, dels dela ut en prissumma för ett förtjänstfullt utfört arbete inom området.

Efter beslut på rådets årsmöte 2016 delas priset ut vartannat år till en bok som utgivits under de föregående två åren. Orsaken till det är främst att försäkra sig om att det finns ett bredare urval av böcker att välja mellan.

Länsforskningsrådets medlemmar äger rätt att nominera en publikation som uppfyller nedan redovisade kriterier liksom medlemsföreningar i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund men också fristående föreningar/sällskap som bedriver en verksamhet inriktad på att bevara kulturarvet. Även enskilda medlemmar i sådan förening äger rätt att nominera en publikation.

Avsikten är inte att tävla i kulturhistoria. Rådets avsikt är att på detta sätt stimulera och uppmärksamma föreningars och enskilda personers arbete med länets/landskapets kulturhistoria.

En jury utses av Rådets styrelse och arbetar i treårsperioder. Vartannat år väljer juryn ut en publikation bland de nominerade vilken utses till Årets uppländska bok.

Publikationen ska ha ett kultur- och lokalhistoriskt tema och behandla hela eller del av Uppland.

Bedömningskriterier
- innehållets allmänintresse
- inriktning mot såväl bredd som fördjupning
- presentation och läsbarhet
- utseende och utformning
- val av bilder och bildernas kvalitet
- berika bilden av Uppland genom att föra fram ny kunskap, omtolka kända förhållanden eller på annat sätt stimulera forskningen om landskapet.

Priset utdelas i samband med seminariet Uppland i forskningen, som i regel äger rum i november månad.