Länkar

   Länkar till databaser Länkar till databaser

Arkivregister Stockholms län
Här kan du söka information om arkiv med anknytning till Stockholms län. Endast arkiv som lämnats in till någon arkivinstitution redovisas.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Översikt över förvarade arkivbestånd.

Arkiv Digital: 
Filmade kyrkoarkivalier, bouppteckningar m.m.

ATA Antikvarisk- topografiska arkivet: 
Arkivbestånd och sökmedel i ATA(pdf-fil), arkivförteckningar också tillgängliga på Internet Visual Arkiv www.visualarkiv.se
Björklingebygdens släktforskarförening
Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkiv
Arkivet har föreningsarkivalier från ca 155 föreningar i bygden.

Demografiska databasen
Demografiska databasens i Umeå har gjort Tabellverkets befolkningsstatistik 1749-1859 tillgänglig. I databas folkmängd 1810-1990 går att studera befolkningsutvecklingen i Sverige dessa år och att få uppgifter om folkmängd vart tionde år.
Digitala forskarsalen
Riksarkivets digitala forskarsal, som förvaltas av SVAR, Svensk arkivinformation, som tillhör Riksarkivet. Man kan abonnera på tjänsten. Bibliotek har gratis tillgång till den.
Digitalt museum
DIS
Föreningen datorhjälp i släktforskningen med information om cd-skivor och släktforskar- programmet Disgen. Också en sida om släktgårdsinventeringen 1808-2008.

Centrala soldatregistret

Sökdatabas över soldater i den indelta armén 1682-1901.
Enabygdsarkivet
I arkivet finns mängder av handlingar om Enköpings kommun och dess föreningar.

Enköpings kommunarkiv
Kommunala handlingar som sockenstämmoprotokoll, betygskataloger, foton, kartor, kommunala protokoll och diarium från modern tid för socknar í Enköpings kommun och nuvarande kommunbildning.

Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Folkrörelsearkivet är en förening som sedan 1978 arbetar med att arkivera Uppsala läns föreningslivs arkivhandlingar. Arkivets huvuduppgifter är bland annat att erbjuda föreningar en säker förvaring av arkivhandlingar samt att genom inventeringar registrera och samla in material från upphörda föreningar i Uppsala län. Idag finns material från över 4 000 föreningar i arkivet.

Forskningsarkivet i Umeå
Innehåller bl.a Gustaf Hallströms fotografisamling med bilder från Roslagens skärgård.

Föreningen Företagens historia Uppsala län
Tidigare Näringslivsarkiv i Uppsala län (NA) startade år 2000 på initiativ av Länsstyrelsen, Uppsvenska Handelskammaren, Uppsala universitet, Landsarkivet i Uppsala samt Uppsala Stadsarkiv. Föreningen startade för att verka för bättre dokumenthantering och arkivvård hos företag i Uppsala län. Målet är att bevara och presentera näringslivets arkiv samt tillhandahålla material för forskning.

Genealogiska föreningen
Här finns uppgifter om dess samlingar, arkiv och bibliotek. Sökregister

Gräsöarkivet
För den som vill veta mer om Gräsö. Nytt material, mest i avskrifter, läggs ut kontinuerligt.

Heby kommunarkiv
Heby kommuns hemsida med länkar till dokumentarkiv och bildarkiv.
Register över enskilda arkiv förvarade i Heby kommunarkiv.
Utöver arkivuppgifter som kan nås genom kommunens hemsida finns även ett särskilt register över de enskilda arkiv som förvaras hos kommunen.

Håbo kommunarkiv
Information med exempel vad som förvaras i kommunarkivet med kontaktuppgifter.

Institutet för språk och folkminnen
Här ingår Dialekt- och folkminnesarkivet (DFU) i Uppsala.
Forskar och informerar om dialekter och folkminnen i Sverige.
Under mer än hundra år har institutet och dess föregångare dokumenterat folklig kultur i Sverige. I institutets folkminnessamlingar finns uppteckningar, fotografier och inspelningar om allt från det gamla bondesamhällets traditioner, musik, dans, levnadssätt, trosföreställningar och firande av årets och livets högtider till dagens TV-vanor och inställning till bilen, IT och fenomenet utbrändhet.

I myndigheten ingår även Namnarkivet (NAU) i Uppsala.
Forskar och informerar om ortnamn och personnamn och ansvarar för Institutets myndighetsuppgifter på dessa områden. Basen för verksamheten vid Namnavdelningen är de stora samlingar av ort- och personnamn som byggts upp under 1900-talet. Dessa ligger till grund för de två stora utgivningsprojekten Sveriges ortnamn (SO) och Sveriges medeltida personnamn (SMP). I båda fallen rör det sig om långsiktiga grundforskningsprojekt jämförbara med t.ex. Svenska Akademiens ordbok. På hemsidan tillgång till tre digitala namnlexikon; Lexikon över urnordiska personnamn, Nordiska runnamnslexikon och Sveriges medeltida personnamn. Här finns också länk till Ortnamnsregistret, som beskrivs på annan plats i sammanställningen.
Knivsta kommunarkiv
Arkivet innehåller handlingar från kommunens samtliga verksamheter.

Krigsarkivet i Stockholm
Ingår i myndigheten Riksarkivet. Krigsarkivet är det svenska försvarets arkiv i Riksarkivet. Här bevaras handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag. En särskild stolthet är samlingarna av historiska kartor. Förteckning över Krigsarkivets bestånd och länkar till Centrala soldatregistret och regionala soldatregister.

Kungl. Vetenskapsakademien
Centrum för vetenskapshistoria vid KVA. Översikt över K. Vetenskapsakademiens arkiv, Lista över arkivförteckningar m.m.

Landsarkivet i Uppsala

Landsarkivet i Uppsala, enhet inom Riksarkivet, förvarar, vårdar och tillhandahåller främst arkiv efter statliga myndigheter på regional och lokal nivå (t.ex. domstolar, församlingar, länsstyrelser, polismyndigheter, fängelser och läroverk) men också enskilda arkiv (efter t.ex. privatpersoner, släkter, gårdar, järnbruk och föreningar).
Huvudsaklig tid: 1600-tal till 1900-talets slut.

Landstingsarkivet i Uppsala län
Landstingsarkivet har på uppdrag av arkivmyndigheten det övergripande ansvaret för landstingets dokument- och arkivhantering. En viktig uppgift är att främja arkivens tillgänglighet för kulturell verksamhet och forskning. I uppdraget ingår bland annat arkivtillsyn och rådgivning samt att ansvara för landstingets slutarkiv.

Lantbruksakademiens arkiv
Här finns en förteckning över den 1890 bildade Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv och som även innehåller den del av Kungl. Lantbruksakademiens handlingar som då överfördes till Lantbruksstyrelsen. Denna uppgick 1991 i Jordbruksverket.

Landstinget i Uppsala län (Se Region Uppsala)

NAD – Nationella ArkivDatabasen
I NAD kan man söka information om arkiv i Sverige. NAD är en databas som tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik.

NAD innehåller arkivförteckningar enbart från arkiv förvarade hos Riksarkivet, vilka är sökbara. Övriga arkivinstitutioner som har sina arkivförteckningar utlagda på en hemsida kan länka dessa till sin arkivinformation och på så sätt göra dem tillgängliga.

Nordiska museets arkiv
Via hemsidan når man information om arkivet och dess samlingar. Innehåller även ett urval kulturhistoriska filmer som museet producerat sedan 1920-talet.

Ortnamnsregistret
Digitaliserad version av det Topografiska registret i Institutet för språk och folkminnens samlingar. Det består av ca 3,7 miljoner inskannade och registrerade arkivkort ordnade geografiskt efter län, härad och socken. Registret innehåller uppgifter om ortnamnens äldsta belägg och deras uttal. Det ger också hänvisningar till facklitteratur där namnen tolkas eller behandlas.
Region Uppsala
Sida med länkar till arkiv i Uppsala med omnejd med uppgifter om arkiv och arkiv-institutioner, där det kan finnas handlingar från arkivbildare som föregått eller som övertagit landstingsverksamhet eller om institutioner med information om Uppsala med omnejd.

Riddarhusets arkiv
Via hemsidan återfinns under genealogi, en databas över alla levande ätters vapen och Ingresser från Adelskalendern 2007.

Riksarkivet
Startsida för Riksarkivet och landsarkiven, som sedan 1 januari 2010 ingår i myndigheten Riksarkivet. Se även under Digitala forskarsalen, med länk till samlingssida med Riksarkivets olika databaser och register som finns tillgängligt digitalt via Internet:

Sällskapet Vallonättlingar
Innehåller vallonhistorisk översikt och hänvisningar till huvudmän för några vallonsläkter samt listor över vallonnamn.

Leufsta Bruksarkiv
Leufsta bruksarkiv. Här finns arkivförteckningar över bruksarkiv, föreningsarkiv och övriga arkiv som förvaras i Leufstabruk. Innehåller även digitala bilder av arkivhandlingar samt en översikt över arbeten som publicerats efter forskningar i arkivet.

Sandersens länkar genealogi: http://web.telia.com/~u18210291/link/slaktlink.htm
Här finns mängder av länkar under rubriker som genealogi, arkiv, kartor, blandat, register, soldatforskning, böcker och texter, medlemstidningar, dataprogram, museer samt länkar som har anknytning till olika län, bl a Uppsala län, innefattande även länkar till personliga hemsidor.

Sveriges sjömanshusmuseums arkiv
Här finns bl a tips om släktforskning när det gäller personer som arbetat till sjöss och förteckningar över akivinstitutioner där sjömanshusens originalhandlingar finns förvarade.

Stadsarkivet i Uppsala - se Uppsala stadsarkiv

Sveriges församlingar genom tiderna: http://www.skatteverket.se
Hemsida för skatteverket. Genom sökord "Sveriges församlingar genom tiderna" nås länkar till på olika sätt sökbara uppgifter om alla territoriella eller andra typer av församlingar som nu existerar eller som har upphört samt uppgifter om församlingarnas arkiv och om litteratur i urval avseende de svenska församlingarna.

Tierps kommunarkiv
Sida med kortfattad information och kontaktuppgifter gällande Tierps kommuns kommunarkiv.

Upplands släktforskarförening
Länkar till hemsidor med information om arkiv i Uppland. Förteckning över personer som forskar på Uppland.

Upplandsmuseets arkiv
Upplandsmuseets bibliotek och arkiv och en viktig del av Upplandsmuseets kunskapsförmedling.
I arkivet finns handlingar som speglar den uppländska vardagen i arbetet, hemmen och det offentliga livet, uppgifter om äldre byggnader, kyrkor och fornlämningar, samt fotografier, kartor och ritningar. Biblioteket rymmer såväl kulturhistorisk som uppländsk litteratur samt tidskrifter inom museets ämnesområden.

Uppsala kommun, Biblioteken - se Fyriskällan
Uppsala stadsarkiv
Stadsarkivet har genom kulturnämnden det övergripande arkivansvaret inom Uppsala kommun. Det innebär bland annat att stadsarkivet är centralarkiv för kommunens arkivhandlingar och utövar tillsyn över arkivvården hos kommunens förvaltningar. Arkivets uppgift är att bevara, vårda och kostnadsfritt hålla originalhandlingar från kommunala verksamheter, bolag och stiftelser tillgängliga. Arkivet förvarar även vissa enskilda arkiv inom kommunens område. Här finns också länkar till ett flertal av Uppsalas arkiv
UppsalaBilder
Här ges möjlighet att direkt söka och hämta bilder. I "Bildarkivet Online" finns bilder från Uppsala med omnejd. Även bildspel kan produceras för olika målgrupper.

Uppsala universitets arkiv (UUA)
Arkivet omfattar cirka 3000 hyllmeter och utgörs av protokoll från konsistorier, styrelser och nämnder av olika slag, forskningsmaterial, matriklar, elev- och undervisningsdokumentation, räkenskaper, korrespondensserier och mycket annat. I universitetsarkivet finns även ca 2500 kartor och ritningar.
Arrendehandlingar, liksom kartor och beskrivningar, är alfabetiskt ordnade efter objekt. I övrigt finns topografiska sökmöjligheter i de enskilda volymerna i vissa serier, som t.ex. protokoll och räkenskaper. För samtliga studenter 1595-1817 finns ett tryckt alfabetiskt register. Arkiven som sådana är ordnade efter allmänna arkivschemat.

Uppsala universitetsbibliotek, Handskrifts- och musikenheten
Handskriftssamlingarna på Uppsala universitetsbibliotek omfattar ca 3 500 hyllmeter och består dels av enskilda handskrifter, dels av arkiv efter personer och organisationer.
Samlingarna har sedan 1600-talet byggts upp genom donationer och köp. Det är handskrifts- och musikenheten som ansvarar för bibliotekets handskrifter och de förvaras och tillhandahålls på Carolina Rediviva. Här finns såväl medeltida handskrifter och historiska dokument som hela brevsamlingar efter moderna författare och kulturpersonligheter. Här finns också musikalier samt Sveriges dyrbaraste bokskatt och en av världens mest berömda handskrifter, Silverbibeln, från 500-talet.

Uppsala universitetsbibliotek, Kart- och bildenheten http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Bilder/
Biblioteket har stora bildsamlingar med bland annat gravyrer och litografier, teckningar, vykort, fotografier och tryckta bilder. Motiven är framförallt porträtt och topografiska vyer samt historiska händelser. Samlingarna med bildmaterial har sedan 1600-talet byggts upp genom donationer, pliktleveranser och köp. En mindre del av samlingarna är sökbar i databasen Bildsök. Kontakta Kart- och bildenheten för hjälp med sökning i andra kataloger och förteckningar eller direkt i samlingarna.

Visual Arkiv på nätet
Här kan man söka i arkivförteckningar från (för närvarande) 23 arkivinstitutioner. Flera kommunarkiv är anslutna (dock inga i Uppsala län), samt även Marinmuseum, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Sjöhistoriska museet.

Älvkarleby kommunarkiv
Viss information om kommunens handlingar och äldre arkiv.
Östhammars kommunarkiv
Östhammars kommuns hemsida saknar information om kommunens arkiv (med undantag för äldre betyg). Däremot finns information om kommunens arkiv i Arkivregister för Stockholms län, som det länkas till här.


Bibliotek – länkar med anknytning till Uppland
Bibliotekstjänsts databas Artikelsök. I ArtikelSök indexeras fortlöpande material ur 15 svenska dagstidningar och 550 tidskrifter. Databasen uppdateras dagligen och varje år tillkommer cirka 65 000 poster. Databasen baseras på Svenska tidskriftsartiklar (1961–1999) och Svenska tidningsartiklar (1964–1973).
Libris - Nationella biblioteksdatabasen
Examensarbeten i fulltext

Sondera - samtidig sökning i NAD, LIBRIS och SMDB ger en överblick av hur en person eller händelse har dokumenterats i TV, radio, skrift och originalhandlingar.
Sveriges lanttbruksuniversitet
Biblioteket med sökbar databas över Epsilons öppna samlingar

Kungliga bibliotekets digitala samlingar
Här finns bland annat digitaliserad dagspress, digitaliserade kartor, Suecia antiqua, Codex gigas.

Uppsala universitetsbibliotek
Länkar till olika söktjänster, t.ex. DISA, DiVA, Uppsala universitets publikationsdatabas, där man kan söka efter uppsatser, m.m., om förhållanden inom Uppland (och även andra delar av landet), alfabetiskt ordnade efter författare. Man får uppsatser (examensarbeten), rapporter, böcker, konferensbidrag inom olika universitetsinstitutioner. Dissertationer från 1600-1885 i fulltext.
 

Museer och databaser
– länkar med anknytning till Uppland

Bebyggelseregistret
I Bebyggelseregistret kan du söka information om det byggda kulturarvet. Här finns uppgifter om all slags bebyggelse, allt från traditionella timmerhus till modern stadsbebyggelse. En stor del av byggnaderna visas med foton. De ca 12 000 byggnader som är skyddade som byggnadsminnen och kyrkor, finns presenterade. Länsstyrelser, regionala muser, kommuner, Svenska kyrkan, universitet och högskolor samarbetar med Riksantikvarieämbetet för att ta fram och registrera informationen. Uppgifterna är i först hand hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Registret fylls kontinuerligt på med ny information.

DigitaltMuseum
Gemensam söktjänst för Armémuseum, Designarkivet i Nybro, Nordiska museet, Sveriges militärhistoriska arv och Upplandsmuseet. Inom kort kommer även Arkitekturmuseets och Postmuseums samlingar att publiceras på DigitaltMuseum. Enköpings museum planerar att publicera material kring Enköpings kommuns hällristningar i söktjänsten. Databasen innehåller uppgifter om kulturhistoriska föremål och ett stort antal kulturhistoriska bilder, material som är relevant både för släktforskare och lokalhistoriska forskare. DigitaltMuseum uppdateras dagligen med nytt material och växer kontinuerligt. Under 2010 kommer även den bebyggelse som Upplandsmuseet arbetar med att webbpubliceras via databasen. Välj mellan enkel och mycket snabb fritextsökning eller avancerad sökning.

Enköpings museum
Museet är inrymt i en byggnad från 1783 som byggdes som köpmangård och bostad av handlanden Nils Svensson Stahre. Efter stadsbranden 1799 blev huset rådhus. Senare har det även varit polisstation. Sedan 1908 har Sydvästra Upplands kulturhistoriska förening arbetat för att lyfta fram Enköpingstraktens historia. Föreningen samlade föremål och visade upp dem i lokaler på Tullgatan 16, i det som ibland kallas gamla sparbankshuset. Under 1980-talet beslutades att kommunen skulle etablera ett kommunalt museum och överta samlingarna från föreningen. 1985 påbörjades arbetet att bygga om det gamla rådhuset och bygga upp utställningar. I december 1987 öppnade Enköpings museum med utställningar i tre våningar. Enköpings museum är ett kommunalt museum, finansierat med kommunala medel.

Fornsök
I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och mycket annat. Tidsspannet är stort - från äldsta stenålder till 1900-tal. I Fornsök finns information om över 1,7 miljoner lämningar på närmare 600 000 platser. Informationen kommer främst från fältinventeringar som utförts runtom i landet samt från arkeologiska utredningar och undersökningar - både på land och på havsbotten. Relevant för lokalhistoriker.

Historiska kartor
I tjänsten Historiska Kartor visar Lantmäteriet stora delar av sin kartskatt. Här finns mer än en miljon historiska kartor från hela Sverige.
Lantmäteriet tillkom 1628 - året då kartografen Anders Bure fick uppdraget att göra en systematisk uppmätning och kartering av landet och därmed våra allra första kartor. Kartorna, som visar utvecklingen i landskapet och samhället under de senaste århundraden, är upprättade i olika skalor och för olika ändamål, allt ifrån olika jordreformer till allmän kartläggning. Alla kartor med tillhörande skrivna handlingar, som lantmätarna upprättat sedan Lantmäteriets tillkomst, har blivit omsorgsfullt arkiverade och bevarade. Kartsamlingen är unik i världen och omfattar mer än en miljon historiska kartor. Omkring år 2000 påbörjades arbetet med att skanna de historiska kartorna, lagra dem i Arken - Lantmäteriets digitala arkiv och tillgängliggöra dem via Internet. Arbetet pågår och beräknas vara slutfört år 2009. Under tiden fylls Arken successivt på med fler kartor.
Sök i Historiska museets samlingar: http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp
Databasen innehåller framför allt arkeologiska fynd, men även kyrkliga föremål i Historiska museets samlingar. Relevant för lokalhistoriker. Sökning kan göras på landskaps- och sockennivå.

Kringla: http://kringla.raa.se/kringla/

Kringla
Söktjänst som förvaltas av Riksantikvarieämbetet. I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar (bland annat Upplandsmuseets samlingar). Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. Söktjänsten Kringla lanseras i februari 2010.

Kulturmiljöbild
Kulturmiljöbild (KMB) är en databas skapad av Riksantikvarieämbetet. Den innehåller runt 77 000 digitaliserade och sökbara fotografier som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Fotografierna är tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen fotoverksamhet, dels från bildsamlingar i myndighetens arkiv.

Medeltidens bildvärld
Bilddatabas som innehåller omkring 19 000 fotografier av 4 142 medeltida konstföremål från hela landet. Dessa omfattar altarskåp, träskulptur, dopfuntar och kalkmålningar. Databasen är ett nationellt uppslagsverk av de bäst bevarade föremålen i våra kyrkor och museer. Sökning kan göras på landskaps- och sockennivå.

Museum Gustavianum
Museet är inrymt i Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad med den Anatomiska teatern på taket. I museet visas det Augsburgska konstskåpet, vikingatida fynd, universitets historia, mumier och mycket mer. Till museet hör också Myntkabinettet och Konstsamlingarna.
Museet har ansvar för Uppsala universitets samlingar som har tillkommit genom gåvor, donationer och inköp medan andra är resultatet av arkeologiska utgrävningar i universitetets regi. Idag används samlingarna av forskare både nationellt och internationellt

Riksantikvarieämbetets sötjänster

Sondera
I Sondera söker du samtidigt i bibliotekskatalogen LIBRIS, de svenska arkivens databas NAD och Svensk mediedatabas (SMDB).

Suecia antiqua
Liten databas under Kungl. biblioteket med bilder ur Eriks Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna.

Svensk busshistoria
Databasen innehåller bussar som rullar eller har rullat i Sverige från begynnelsen fram till i dag

Svensk mediedatabas (Se Sondera)

Svensk mediedatabas, SMDB, är den nationella söktjänsten som omfattar Kungl. bibliotekets samlingar av TV, radio, video, biografvisad film, skivor och multimedier. SMDB förtecknar drygt sju miljoner timmar audiovisuella medier. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller också äldre material. Bland annat finns här en nästan fullständig förteckning över svenska skivor.
Kungl. biblioteket arbetar löpande med att komplettera databasen både med historiskt och dagsaktuellt innehåll.

Upplandsmuseet (Se Uppsalamuseer)
Länsmuseum för Uppsala län. Här finns information om museets verksamhetsområden, utställningar, öppettider m.m. De rapporter som produceras publiceras i pdf-format på hemsidan. Länk till DigitaltMuseum där stora delar av museets samlingar webbpubliceras.
Uppsalamuseer

Uppsala medicinhistoriska museum: http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/
Medicinhistoriska museet i Uppsala inryms i en vacker byggnad från 1890-talet på Ulleråkersområdet. Grundtanken med museet är att skildra den medicinska och tekniska utvecklingen från äldsta tid fram till nutid med utblick mot medicinens historia i vidare bemärkelse.
 

Övrigt – länkar med anknytning till Uppland

Länsstyrelsen i Uppsala län - Kulturmiljöer i Uppsala län

Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet. Här finns bland annat beskrivning av verksamheten samt förteckningar över byggnadsminnen och riksintressen i Uppsala län.

Statens Fastighetsverk
Statens Fastighetsverk äger många kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Här finns bra information om dessa fastigheter, med referenser till andra webbsidor och till litteratur.